en

תקנון ומדיניות פרטיות באתר MAHUT By Dr. Marina Landau

ברוכה הבאה לאתר חברת אומידם בע"מ ומרכז הידע והקניות המקוון של המותג MAHUT by Dr. Marina Landau (להלן: "החברה" ו"אתר MAHUT" או "האתר", בהתאמה).

בטרם תמשיכי בביצוע הרכישה באמצעות האתר או בכל פעילות אחרת באמצעות האתר, הנך נדרשת לקרוא את תנאי התקנון ומדיניות פרטיות אלה שכן, הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה. תנאים אלה מנוסחים בלשון נקבה אך פונים אל נשים וגברים כאחד. מטרת התקנון ומדיניות הפרטיות, כפי שתפורט להלן, היא להגדיר את זכויותיך והתחייבויותיך בעת הכניסה לאתר לרבות רכישה באמצעותו, להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר MAHUT וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר,  ופרטים חיוניים נוספים.

 1. הנך מצהירה כי קראת תקנון ומדיניות פרטיות זו והיא מוסכמת עליך, וכי עצם השימוש באתר MAHUT מהווה אישור בלתי חוזר לכך כי קראת את הוראות מסמך זה, הבנת אותן ואת מסכימה להן.
 2. אתר MAHUT מהווה מקור מידע וחנות וירטואלית לרכישת מוצרי קוסמטיקה מקו מוצרי טיפוח העור של MAHUT By Dr. Marina Landau.
 3. האתר מנוהל ומפועל על אומידם בע"מ מרחוב השונית 2, הרצליה. בכל שאלה הנוגעת לאתר MAHUT תוכלי לפנות אל שירות הלקוחות באמצעות טלפון מס'09-9505151 או בדואר אלקטרוני info@mahut.me בימים א'-ה' בין השעות 08:00 ל- 18:00.
 4. השימוש באתר MAHUT למטרות רכישת מקוונת מותר למחזיקים כדין בכרטיס אשראי תקף.
 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את זכאותך לבצע עסקאות באתר MAHUT בכל אחד מהמקרים הבאים: (1) אם השתמשת בשירותי אתר MAHUT לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; (2) אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שתציע החברה; (3) אם את חייבת כספים לחברה או לחברות הקשורות עמה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו; (4) אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 6. רישומי המחשב של החברה בדבר פעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן את התקנון מידי פעם בפעם, בלי להודיע על כך מראש. התנאים החדשים יפורסמו באתר MAHUT וייכנסו לתוקף עם פרסומם.
 8. החברה רשאית מכל סיבה שהיא, להפסיק בכל עת את מתן השירותים באמצעות האתר – כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

רכישת מוצרים באתר MAHUT

 1. רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות ולאחר מכן הזנה בטופס מקוון המיועד לכך פרטים נוספים שיש בהם כדי לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את המקום אליו מתבצעת מסירת ההזמנה. על ממלאת ההזמנה למסור אך ורק פרטים מדויקים על מנת למנוע אפשרות של תקלה במשלוח.
 2. מילוי פרטי המזמינה לרבות אמצעי התשלום, ייחשבו לביצוע הזמנה מחייבת (להלן: "ההזמנה"). עם קבלת ההזמנה תתבצע בדיקת פרטי כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום האחר, ורק לאחר אישור חברת האשראי כפי שיובהר להלן, תאושר ההזמנה על ידי החברה.
 3. יובהר, כי ניתן לשנות את המוצרים הנבחרים בהזמנה עד למועד ביצוע ההזמנה. כל שינוי מאוחר יותר יהיה כפוף לתנאים לביטול הזמנה המפורטים להלן.
 4. חיוב הלקוחה יהיה בכפוף להימצאות המוצרים במלאי. יובהר כי החברה אינה מחויבת להחזיק מלאי של כל המוצרים אשר תמונותיהם באתר. החברה רשאית בכל עת ולפי ראות עיניה, לשנות את היצע המוצרים באתר והעובדה שמוצר מסוים הוצע למכירה באתר במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה באתר MAHUT גם בעתיד
 5. אם אזל מוצר שהזמנת מהמלאי, רשאי נציג החברה ליצור עימך קשר טלפוני או באמצעות המייל והחברה שומרת לעצמה את הזכות להציע לך מוצר חלופי אחר. אם תתקבל הצעת החברה כאמור, הזמנתך תעודכן מחדש. אם תסרבי לקבל את הצעת החברה, תבוטל הזמנתך וכרטיס האשראי שלך יזוכו.
 6. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום מסוים, להתיר את השימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום אחרים שהחברה תכבד.
 7. לאחר הזמנת פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון ישלח אליך אישור באמצעות דואר אלקטרוני על קליטת פרטי הזמנתך. יובהר כי אישור זה אינו מחייב לספק את המוצרים ומעיד אך ורק כי פרטי הזמנתך נקלטו. מיד לאחר קליטת ההזמנה תתבצע בדיקת אמצעי התשלום ועם קבלת אישור חברת האשראי תינתן הודעה למזמינה כי ההזמנה אושרה וחשבונך יחויב בעלות ההזמנה והשירות.
 8. בכל מקרה בו לא יתקבל אישור חברת האשראי או כל אמצעי תשלום אחר שהיה באותה עת, תקבל המזמינה הודעה מתאימה על כך או נציג החברה או האתר יצור אתך קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 9. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אם וככל שהמוצר אינו נמצא במלאי החברה תשיב למזמינה סכום ששולם אם שולם לחברה ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין המוצר שאינו במלאי.
 10. האחריות הינה על המזמינה להודיע לחברה בכל מקרה של חיוב בטעות על ידי חברת האשראי על מנת לבצע זיכוי בהתאם.
 11. החברה תפעל כמיטב יכולתה לספק את ההזמנה במהירות והמוצרים ישלחו תוך 5 ימי עסקים אם נשלחה ההזמנה באמצעות דואר ישראל או תוך 3 ימי עסקים אם נשלח באמצעות שליח, מיום קליטת ההזמנה ואישורה.
 12. המשלוחים המבוצעים על ידי חברת משלוחים יבוצעו בהתאם לתנאי חברת המשלוחים אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבלת ההזמנה. תנאי חברת המשלוחים יחייבו את המזמינה ולמזמינה לא תהא כל טענה כלפי החברה בקשר לכך.
 13. במקרים בהם מסופקים המוצרים באמצעות דואר ישראל, המוצרים ישלחו בכפוף לזמני האספקה של דואר ישראל ואינם ניתנים לבקרה על ידי החברה ואינם בשליטתם. למזמינה לא תהא כל טענה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב שיבושים באספקה במקרה כאמור.
 14. על המזמינה להודיע מידית לחברה אם ההזמנה, כולה או חלקה, לא סופקה בתקופת האספקה, במקרה כאמור, זמן אספקה חדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.
 15. בנוסף למחיר המוצרים אשר בהזמנה, תחויב המזמינה בדמי משלוח. סכום דמי המשלוח יופיע בתום הליך ההזמנה בהתאם לדרך המשלוח אותה בחרה המזמינה. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין ההזמנה.
 16. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של הזמנה, כולה או חלקה, כתוצאה מכח עליון ומבלי לגרוע מהאמור, ממלחמה, מבצע צבאי, נזקי טבע, ו/או כל אירוע אחר אשר אינו בשליטת החברה- כגון שביתות ו/או השבתות נמלים, השבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים או נותני שירותים אחרים הדרושים לייצור, אספקה או הובלה של המוצרים.
 17. במקרים בהם הזמנה, כולה או חלקה, תחזור לחברה בגלל פרטים מוטעים שנמסרו על ידי המזמינה, תחויב המזמינה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
 18. לאחר קבלת ההזמנה תוכלי להחזיר או להחליף מוצרים בהתאם למדיניות החזרת המוצרים המפורטת להלן. כדי לבטל הזמנה או רכישת מוצרים מסוימים, תוכלו לעשות זאת בתיאום עם נציג החברה.
 19. ביטול הזמנה ו/או החזרת מוצרים יעשו בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 והתקנות מכוחו (להלן: "החוק"), כפי שיעודכנו מעת לעת.
 20. במקרה של ביטול הזמנה לאחר שנשלח מוצר אל המזמינה, תזוכה המזמינה אך ורק לאחר קבלת המוצרים בסניף החברה, כאשר המוצר/ים הוחזרו באריזתם המקורית, כאשר המוצר שלם ואינו פגום, ללא פגיעה או נזק, ובלא שנעשה בו כל שימוש. מוצר אשר יוחזר ואינו עומד בתנאי סעיף זה, לא יזכה את המזמינה בהחזר כספי ו/או בכל זיכוי אחר לרבות שובר זיכוי. אם פתחת את אריזת המוצר, השתמשת בו או צרכת אותו, לא תוכלי להחזירו אלא אם כן היה המוצר מקולקל או פגום. לחברה שיקול הדעת הבלעדי באשר למצב המוצר שהוחזר
 21. לעניין פגם שנפל במוצר, במידה והמזמינה לא הודיעה לחברה על פגם כלשהו במוצר וזאת בתוך 24 שעות מקבלתו, ייחשב הדבר כהודעה כי לא נפל פגם במוצר ומזמינה לא תהא כל טענה כנגד החברה לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.
 22. רק לאחר החזרת המוצרים לחברה בפועל, תזוכה המזמינה במחיר ששילמה עבור המוצרים שהוחזרו, לא כולל דמי המשלוח. הזיכוי יבוצע באמצעות כרטיס האשראי אשר באמצעותו שולמה ההזמנה, בהתאם למדיניות חברת האשראי.
 23. החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% (חמישה אחוזים) ממחיר העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבין השניים, וכן לקזז מסכום ההחזר כל סכום אשר שולם על ידי החברה בגין סליקת כרטיס האשראי. במקרה של פגם או קלקול במוצר/ים לא תחויבי בדמי ביטול, והכל בהתאם לחוק כפי שיעודכן מעת לעת.
 24. מובהר ומוסכם כי מוצרים בהנחה אינם ניתנים להחזרה וכי לא יינתן החזר כספי בגין מוצר אשר לא נתנה בגינו תמורה כספית כגון מתנות.
 25. מחירי המוצרים המופיעים באתר מופיעים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כדין. המחירים אינם כוללים דמי משלוח.
 26. המחיר התקף ביחס להזמנה הוא המחיר המופיע בעת השלמת תהליך ההזמנה. החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת. אם עודכנו המחירים לפני הושלם תהליך ההזמנה, ההזמנה תחויב לפי המחירים המעודכנים.
 27. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. חברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 28. לתשומת לבך: אין לך זכות קנויה ליהנות ממבצעים, הטבות והנחות באתר MAHUT. כל שינוי בפרטי הזמנתך או במחירה, תהיה סיבתו אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאותך למבצע, הטבה או הנחה. כך, לדוגמה, אם רכשת מוצר והיית זכאית לקבלת הטבה בגין רכישתו, אולם מוצר זה לא נמצא במלאי, לא תהיי זכאית לאותה הטבה; אם החלפת מוצר, שרכישתו לוותה במבצע, במוצר חלופי שאינו מזכה במבצע, לא תהיי זכאית להטבה שנלוותה לרכישת המוצר המקורי; אם סכום הזמנתך פחת, יכול שתישלל זכאותך למבצע, הנחה או הטבה שהיו מוקנים לך אלמלא פחת מחיר ההזמנה. דוגמאות אלה אינן ממצות את השינויים האפשריים בזכאותך למבצעים, הטבות או הנחות.

פרטיות

 1. יובהר כי החברה אוספת מידע הכולל שם, מען, פרטי התקשרות לרבות כתובת דוא"ל לצורך אספקת שירות הרכישה באמצעות האתר או החברה, עיבוד הזמנות ומשלוחים, הזמנת מוצרים, קידום מוצרים והתקשרויות עתידיות.
 2. השימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש למסירת המידע והחברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אל המזמינה באמצעות דוא"ל ו/או פניה טלפונית ו/או פנייה בפקסימיליה למטרות קידום מכירות ושיווק, על פי דרישות הדין הרלבנטיות וכל עוד לא הודיעה המזמינה אחרת.
 3. ידוע לך, כי לא קיימת לך חובה בדין למסור את הפרטים ומסירת הפרטים נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך
 4. יתכן ויעשה שימוש בפרטים שמסרת לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. במקרה כזה, הנתונים לא יכללו כל מידע אישי ולא ניתן יהיה לזהותך.
 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ומידע המזהה אותך אישית, אשר נרשם בעת פעילותך באתר החברה, למעט במקרים המפורטים להלן: (א) במקרה שהפרת את הוראות תנאי השימוש או כל הסכם בינך לבין החברה או אם ביצעת באמצעות אתר החברה, או בקשר עמה, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה; (ב) אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי או שמסירת הפרטים מתבצעת על-פי כל דין אחר; (ג) בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה.

בכל מקרה של מסירת מידע כאמור לעיל, לא תהיה לך כל טענה או דרישה כלפי החברה ו/או מטעמן בקשר למסירת הפרטים כאמור.

 1. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע אודותיך, וכל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה על ידי אדם כלשהו.
 2. הנך רשאית בכל עת לפנות לחברה בבקשה לעיין, לתקן או להסיר מהמאגר כל מידע שנאגר אודותיך, באמצעות פניה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני המצוין לעיל ובכפוף למסירת פרטים מזהים שתבקש החברה.

אחריות

 1. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמשת ו/או למזמינה ו/או לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש באתר ו/או רכישה באמצעות האתר.
 2. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס להודעת שיתקבלו או יישלחו באמצעות האתר (לרבות על ידי משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות אלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו, השפעתו על המחשב המשתמש, כל נזק ו/או אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיוצב', תוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי אחר בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו על ידו.
 3. חלק מהמידע בדבר המוצרים המוצעים למכירה באתר MAHUT, למעט מחירם, מקבלת החברה מיצרני המוצרים והיא מזינה אותו אל האתר כפי שהוא (as is). החברה אינה בודקת את מהימנות המידע, שלמותו, דיוקו או התאמתו לתכונות המוצרים בפועל, והיא לא תישא באחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים במידע או בקשר לטיבם או התאמתם לצורכיכם או לתיאורם.
 4. התמונות באתר הינן להמחשה בלבד והחברה תעשה כמיטב יכולתה על מנת להציג את המידע השלם והמקיף לגבי המוצרים והתמונות. חרף האמור, יובהר כי עלולים להופיע באתר אי דיוקים או שגיאות והחברה ו/או הנהלת באתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי דיוקים או שגיאות כאמור.
 5. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לכן במישרין או בעקיפין בשל איחור באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים, אשר סופקו לכם היו פגומים, מקולקלים או לא תקינים – אלא אם כן ארע הפגם בשל רשלנות רבתי מצידה של החברה. במקרה זה תהיה אחריות החברה ו/או מי מטעמה מוגבלת לסכום השווה למחיר המוצר.
 6. השירות באתר MAHUT באינטרנט ניתן לשימוש כפי שהוא (as is). לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ד"ר החברה ו/או מי מבעליה ו/או מנהליה ו/או כל אדם אחר מטעמה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצורכיכם ולדרישותיכם.
 7. אין בהצגת הספקים והמוצרים באתר משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם על ידי האתר.
 8. בכל מקרה אחריות החברה מוגבלת לסכום השווה למחיר ההזמנה ולא מעבר לכך.
 9. החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותה של אתר MAHUT. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. בכל מקרה כאמור, החברה לא תישא באחריות כלשהי. 

קישורים ומידע פרסומי באתר

 1. במסגרת הביקור באתר MAHUT יכול שיוצג בפניך מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה מהחברה ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה יהא מצדדים שלישיים, החברה אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע האמור, לפיכך לא תוכלי לבוא לחברה ו/או מי מטעמה בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באמצעות אתר MAHUT ואשר מקורו מצדדים שלישיים.
 2. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע בשירותים, שמפעילים צדדים שלישיים ואשר אליהם תגיע באמצעות קישורים מהחברה או בעקבות ביקורכם באתר.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר MAHUT, לרבות השם "MAHUT" ו/או השם "ד"ר מרינה לנדאו" ו/או שמה של החברה ו/או פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים. זכויות אלה חלות בין היתר על עיצובה הגרפי של האתר, הנתונים באתר (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), וכל פרט אחר הקשור בהפעלת האתר.
 2. ככל שיש סימני מסחר שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה על ידי החברה ו/או באמצעות האתר, כי אז סימני המסחר הינם רכושן של אותן החברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
 3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להציג ו/או לתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות ו/או טקסטים) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי הרשאה מפורשים, אם וככל שתינתן הרשאה כאמור.
 4. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר MAHUT, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
 5. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר MAHUT לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
 6. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכה ("קישור עומק"), אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב. החברה תהא רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובמקרה כזה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה.
 7. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה לכך מראש ובכתב. 

שמירה על סודיות/אבטחת מידע

 1. החברה נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור מכל משמר סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה, העברת הנתונים מהאתר מתבצעת בצורה של פרוטוקול מוצפן ומאובטח SSL. חברת ישראכרט היא החברה הסולקת את כרטיסי האשראי והסליקה נמצאת באחריותה.
 2. יובהר כי החברה אינה אוגרת את מספרי כרטיס האשראי.
 3. על אף האמור, במקרים אשר אינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, למזמינה או גולשת באתר, אם מידע זה יאבד או יעשה בו שימוש לא מורשה.

דין ושיפוט

 1. הדין החל על השימוש באתר MAHUT והזמנתך, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז.
 2. הנכם מוזמנים לפנות לחברה בכל שאלה ו/או הבהרה נוספים.
  סל הקניות שלך
  Your cart is emptyחזרה לחנות

   התחברות לאתר

   הוספת לקוחה חדשה

   1 מתוך 4
   השאלון מבוסס על הספר The Skin Type Solution של Leslie Baumann, M.D. ** השאלון מנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחות, ומתייחס לכלל המינים
   שם הלקוחה*
   נייד המטופלת*
   מהו גילך?*
   האם בצילום או "סלפי" באור חזק עורך נראה מבריק?*
   כאשר הנך מתעוררת בבוקר, לאחר שלא מרחת תכשיר לחות לפני השינה, עורך מרגיש*
   2 מתוך 4
   האם עורך סובל מפצעונים?*
   כאשר הנך בוחנת מקרוב את עורך, האם את מבחינה בנקבוביות רחבות?*
   3 מתוך 4
   האם את סובלת מכתמים בעור לאחר פצעון, כוויה או פציעה?*
   כמה כתמים כהים פיתחת על הפנים בזמן ההריון או כשנטלת גלולות למניעת הריון או טיפול הורמונלי אחר?*
   האם את אקטיבית בסוגי פעילויות הדורשים חשיפה לשמש או נוהגת להשתזף במיטות/תאי שיזוף?*
   4 מתוך 4
   האם הינך מעשנת או שעישנת בעבר?*
   האם את נוהגת להשתמש במסנן קרינה?*